Friday, August 8, 2014

Things i practice

before going to bed...

1. TAOKENIONG, da qian bing su bui!
2. TAOKE, kampua dou you buak lak su buang!
3. Kompia dabou su doi yen! Ai yek di, lan nga li do!
4. Ah moi, laksa satu, kasi kurang pedas!
5. Kuey tiao song dien su buang!
6. Ha mian dui wan su wuang!

i m dying... cough cough*

No comments:

Post a Comment